Tillit i organisationer börjar i mötet mellan två människor

Av Anna Sahlbäck 2017-09-22

”Och här står vi alltså nu. Med erfarenheten av att kontroll inte kan överbrygga otrygghet och med en insikt om att alternativet måste bli att börja lita på varandra och bygga förtroende i våra arbetsrelationer.”

Alla verkar prata om ”tillit” just nu. Regeringen gav redan i juni 2016 Tillitsdelegationen i uppdrag att se över formerna för styrning och uppföljning i den offentliga sektorn. Målet för delegationen är att hitta en styrning som bättre kan balansera behovet av kontroll, med förtroendet för medarbetarens egen kunskap och erfarenhet. Kanske som en motreaktion till den kontrollapparat som under de senaste åren vuxit så till den grad, att somliga vittnar om att de ägnar mer tid åt administration av, än åt det faktiska jobbet. Det är lätt att förstå varför kontrollapparaten har vuxit sig större; ett försök att skapa ordning, överblick och förutsägbarhet i en värld som blivit allt mer komplex med förutsättningar som ändras från en dag till en annan. Ett försök att skapa kontroll i en värld som inte längre går att kontrollera. Och här står vi alltså nu. Med erfarenheten av att kontroll inte kan överbrygga otrygghet och med en insikt om att alternativet måste bli att börja lita på varandra och bygga förtroende i våra arbetsrelationer. Kanske är det så då att vi återigen behöver utrustas med färdigheter för att kunna göra just det? Färdigheter som har glömts bort i en tid då kontrollsystem ersatt våra mänskliga förmågor.

”Träningsläger” i tillit
Sedan 15 år tillbaka har över 6000 chefer i Skandinavien genom utvecklingsprogrammet Klart Ledarskap tränat sin förmåga att bygga partnerskap som kännetecknas av ett ömsesidigt engagemang och ansvar för det gemensamma uppdraget och den gemensamma framgången. Ett träningsläger i tillit, helt enkelt. Här kommer några exempel på tillit enligt Klart Ledarskap:

• Utgångspunkten i Klart Ledarskap är vetskapen om att tilliten mellan människor alltid kommer att sättas på prov. Vår meningsskapande hjärna kommer varje dag utsätta varje relation för missförstånd och oklarheter, ge upphov till fantasier om det sägs och inte sägs, ge anledningar att betvivla det sagda ordet. Tillit enligt Klart Ledarskap är att ställa en fråga om det du inte förstår istället för att göra egna, ibland felaktiga, tolkningar. Enkelt kan tyckas men hur ofta gör vi just det?

• Tillit enligt Klart Ledarskap är att du som ledare tar klivet före och beskriver din upplevelse kring en fråga innan du ber om dina medarbetares synpunkter. För att du vet att ärliga och förtroendefulla svar från medarbetarna förutsätter att du är ärlig med bakgrunden till den fråga du ställer.

• Tillit enligt Klart Ledarskap är förmågan att från början göra tydliga överenskommelser, överenskommelser som båda parter förstår fullt ut och kan ställa sig bakom. Men tillit är framförallt att veta att om det uppstår en oklarhet i en samarbetsrelation, så kommer din kollega att ta upp det med dig först istället för att prata med någon annan. Om du på ett nyfiket och icke-dömande sätt kan ta emot eller ta initiativ till ett samtal vars syfte är att undersöka osäkerhet och ett sviktande förtroende i en relation, kommer det bli självklart att göra det redan innan tilliten är på väg att försvinna.

• Tillit enligt Klart Ledarskap är att hålla koll på sina egna mentala kartor och föreställningar om chefer, medarbetare, kollegor och samarbetspartners och att aldrig låta dessa stå i vägen för ett förtroendefullt samarbete.

Organisation = möten mellan människor
Förtroende och tillit är något som byggs upp och förtjänas när vi samarbetar. Det är något vi måste arbeta på varje dag, där båda parter i en relation är lika ansvariga. Det tar tid att bygga tillit och förtroende i en relation, men det kostar sannolikt mer i tid och pengar att bygga kontrollsystem som ska ersätta just detta. Om alla människor i en organisation arbetar på att upprätthålla tillit i sina relationer varje dag kommer något att hända i systemet. Tillit måste byggas mellan människor, två och två, uppåt, nedåt, på snedden och på bredden. Tillit i organisationer måste börja i mötet mellan två personer, men om vi betraktar en organisation som just det, möten mellan människor, finns tilliten snart i hela systemet.

Vill du gå Klart Ledarskap? Anmäl dig här
Andra arrangörer av utvecklingsprogrammet hittar du här

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *