Leda utan chefskap

Provins fem ger ett öppet program ”Leda utan chefskap” uppdelat på 4 dagar med tid för träning och reflektion mellan dessa, samt ett
avslutningstillfälle.

En förutsättning för att dagens organisationer ska lyckas med sina uppdrag är att dess medarbetare har förmåga att leda sig själva. Att utifrån helhetens bästa och med uppdraget i fokus göra avväganden och prioriteringar, fatta kloka beslut och kunna samverka med andra på ett konstruktivt sätt. Att självständigt kunna leda sig själv i sin arbetsvardag, men att också i olika sammanhang kunna leda andra, vare sig det handlar om kollegor eller kunder, med ett ledarskap som ligger i linje med organisationens värderingar och som främjar utvecklingen av individer och verksamhet.

Årets utbildning ges följande datum:

mån 4 maj kl 9-15
tis 2 juni kl 9-15
tors 10 sep kl 9-15
tis 6 okt kl 9-15
ons 28 okt kl 9-11 (avslutning à 2 h)

Anmäl dig på info@provinsfem.se eller kontakta oss på 08-441 04 00

Målgrupp för utbildningen kan t ex vara projektledare, arbetsledare, uppdragsledare, samordnare, scrummaster mm.

Pris: 18 000 sek (exkl moms) inkl fika och lunch

Programinnehåll ”Leda utan chefskap”

Syftet med ledarutvecklingsprogrammet är att det ska stärka och utveckla deltagarna i sin ledarroll och förmåga att utöva mandat och ledarskap. Programmet ger en fördjupad förståelse av vad ledarskap omfattar och innebär samt konkreta färdigheter för att ta och utöva en ledarroll i olika sammanhang, leda möten på ett involverande sätt, anta ett coachande förhållningssätt i relation till kollegor samt kunna ge olika former av återkoppling på ett konstruktivt och utvecklande sätt.

Mål för programmet:

  • Att stärka ledarrollen så att mandat och ledarskap kan utövas funktionellt i den egna verksamheten
  • Att behärska konkreta färdigheter och verktyg för att kunna leda andra
  • Att öka förmågan att motivera och engagera andra

Modul 1: Ledarskapets grunder samt ledarrollen.

Det moderna ledarskapets grunder utifrån den idag mest vedertagna teorin med mest stöd i forskning. Rollen och mandatet: rollanalys utifrån den specifika kontext varje deltagare befinner sig i. Gränssnittet till chefsrollen, befogenheter och lojalitet. Att släppa gamla roller och att medvetet kliva in i nya. Individuell utvecklingsplan upprättas.

Modul 2: Att leda engagerande och produktiva möten.

Konkreta verktyg för hur man skapar delaktighet och närvaro. Översikt av olika typer av möten samt vilka moment de olika typerna kräver. Praktisk träning i att planera och hålla ett möte.

Modul 3: Coachande förhållningssätt

Att stötta och guida andra människor till utveckling och förändring. Att locka fram den inneboende motivationen och öka självledarskapet hos kollegor. Praktisk träning av ett coachande förhållningssätt.

Modul 4: Återkopplande samtal

Genomgång av lika varianter av återkoppling samt i vilka specifika sammanhang de enligt forskning bör användas för att ge effekt. Praktisk träning i att ge och ta emot feedback och feedforward samt genomföra samtal med syfte att förebygga konflikter och missförstånd.

Avslutningstillfälle: Kort återblick av programmet, nästa personliga utvecklingssteg samt utvecklande utvärdering

Diplom till alla deltagare som fullföljt utbildningen.

Pedagogik

  • Vi varvar teoretiska inslag och instruktörsdemonstrationer med reflektion, diskussion och framförallt konkret träning av färdigheterna på ett lustfyllt sätt i en miljö där vi lägger tonvikt på trygghet som en grund för utforskande och lärande.
  • Vi jobbar med lärresor (High Performance Learning Journeys), vilket forskning visat är en viktig komponent för att befästa ny kunskap och nya insikter. I programmet innebär detta att deltagarna får genomföra för-, mellan- och efteruppgifter kopplade till det dagliga arbetet i den egna verksamheten.
  • Vi använder oss av en digital lärplattform där allt programmaterial samlas och där deltagarna kan ta del av korta repetitionsföreläsningar, för-, mellan- och efteruppgifter samt extramaterial.
  • Ett gediget deltagarmaterial ingår med process- och metodbeskrivningar av alla verktyg som lärs ut i programmet så de med stöd av dessa kan använda verktygen i sin arbetsvardag under och även efter programmets avslut.Nästa stegLadda ner whitepaper: ATT SKAPA RESULTAT GENOM PARTNERSKAP

Få fatt i verktygen som skapar hållbara relationer, baserade på ömsesidig tillit.

Ladda ner whitepaper »

Bli kontaktad