Leda utan chefskap

Provins fem ger ett öppet program ”Leda utan chefskap” uppdelat på fyra dagar med tid för träning och reflektion mellan dessa, samt ett avslutningstillfälle.

OBS! Givet den situation vi befinner oss i, kommer vi att följa myndigheternas rekommendationer och ge programmet antingen fysiskt eller digitalt med hjälp av goda digitala utbildningsmetoder som möjliggör ”virtuell träning”. 

En förutsättning för att dagens organisationer ska lyckas med sina uppdrag är att dess medarbetare har förmåga att leda sig själva. Att utifrån helhetens bästa och med uppdraget i fokus göra avväganden och prioriteringar, fatta kloka beslut och kunna samverka med andra på ett konstruktivt sätt. Att självständigt kunna leda sig själv i sin arbetsvardag, men att också i olika sammanhang kunna leda andra, vare sig det handlar om kollegor eller kunder, med ett ledarskap som ligger i linje med organisationens värderingar och som främjar utvecklingen av individer och verksamhet.

Datum för utbildningsomgången 2022:

tors 24 feb, kl 9-15
ons 23 mars, kl 9-15
tors 21 apr, kl 9-15
tors 19 maj, kl 9-15
mån 13 juni, kl 13-15 (avslutning à 2 h)

Anmäl dig på info@provinsfem.se eller kontakta oss på 08-441 04 00. Skriv ”Leda utan chefskap” i ämnesraden. OBS! Anmälan är bindande.

Målgrupp för utbildningen kan t ex vara projektledare, arbetsledare, uppdragsledare, samordnare, Scrum master mm.

Pris: 18 000 sek (exkl moms & inkl fika och lunch vid ev fysiskt genomförande)

Programinnehåll ”Leda utan chefskap”

Syftet med ledarutvecklingsprogrammet är att det ska stärka och utveckla deltagarna i sin ledarroll och förmåga att utöva mandat och ledarskap. Programmet ger en fördjupad förståelse av vad ledarskap omfattar och innebär samt konkreta färdigheter för att ta och utöva en ledarroll i olika sammanhang, leda möten på ett involverande sätt, anta ett coachande förhållningssätt i relation till kollegor samt kunna ge olika former av återkoppling på ett konstruktivt och utvecklande sätt.

Mål för programmet:

  • Att stärka ledarrollen så att mandat och ledarskap kan utövas funktionellt i den egna verksamheten
  • Att behärska konkreta färdigheter och verktyg för att kunna leda andra
  • Att öka förmågan att motivera och engagera andra

Modul 1: Ledarskapets grunder samt ledarrollen

Det moderna ledarskapets grunder utifrån den idag mest vedertagna teorin med mest stöd i forskning. Rollen och mandatet: rollanalys utifrån den specifika kontext varje deltagare befinner sig i. Gränssnittet till chefsrollen, befogenheter och lojalitet. Att släppa gamla roller och att medvetet kliva in i nya. Individuell utvecklingsplan upprättas.

Modul 2: Att leda engagerande och produktiva möten

Konkreta verktyg för hur man skapar delaktighet och närvaro. Översikt av olika typer av möten samt vilka moment de olika typerna kräver. Praktisk träning i att planera och hålla ett möte.

Modul 3: Coachande förhållningssätt

Att stötta och guida andra människor till utveckling och förändring. Att locka fram den inneboende motivationen och öka självledarskapet hos kollegor. Praktisk träning av ett coachande förhållningssätt.

Modul 4: Återkopplande samtal

Genomgång av lika varianter av återkoppling samt i vilka specifika sammanhang de enligt forskning bör användas för att ge effekt. Praktisk träning i att ge och ta emot feedback och feedforward samt genomföra samtal med syfte att förebygga konflikter och missförstånd.

Avslutningstillfälle: Kort återblick av programmet, nästa personliga utvecklingssteg samt utvecklande utvärdering

Diplom till alla deltagare som fullföljt utbildningen.

Pedagogik

  • Vi varvar teoretiska inslag och instruktörsdemonstrationer med reflektion, diskussion och framförallt konkret träning av färdigheterna på ett lustfyllt sätt i en miljö där vi lägger tonvikt på trygghet som en grund för utforskande och lärande.
  • Vi jobbar med lärresor (High Performance Learning Journeys), vilket forskning visat är en viktig komponent för att befästa ny kunskap och nya insikter. I programmet innebär detta att deltagarna får genomföra för-, mellan- och efteruppgifter kopplade till det dagliga arbetet i den egna verksamheten.
  • Vi använder oss av en digital lärplattform där allt programmaterial samlas och där deltagarna kan ta del av korta repetitionsföreläsningar, för-, mellan- och efteruppgifter samt extramaterial.
  • Ett gediget deltagarmaterial ingår med process- och metodbeskrivningar av alla verktyg som lärs ut i programmet så de med stöd av dessa kan använda verktygen i sin arbetsvardag under och även efter programmets avslut.

Röster om programmet

”Vårt arbetsklimat har förbättrats, medarbetarna har ökat sin tillit till mig som ledare och flera medarbetare har visat större engagemang.”

”Jag har i högre grad tagit tillvara på tillfällen för återkoppling och använt de metoder och tips vi har fått, det har gjort en stor skillnad. Mitt fokus har varit att skapa transparens och förtroende och jag upplever att jag lyckats med det till stor del.”

”Jag har lärt mig hur jag ska hålla framgångsrika samtal med mina medarbetare och fått konkreta verktyg jag kan använda på min arbetsplats.”
Nästa stegLadda ner whitepaper: Ledningsgrupp – en kraft eller ett nödvändigt ont?

I denna guide får du ta del av utmaningar med att organisera arbetet i en ledningsgrupp.

Ladda ner whitepaper »

Bli kontaktad