Organisationslabb

Org-labb_varmdo-ok-med-thereseVill du skapa konkreta insikter, förståelse och lärande hos medarbetare för att stärka din organisations förmåga att skapa resultat?

Nya insikter och lärande uppstår ofta genom egna upplevelser. Genom att dela och utforska upplevelser ihop med andra, kollegor, samarbetspartners och kunder, kan vi tillsammans utveckla och träna vårt sätt och vår förmåga att samverka och bygga partnerskap. Av den anledningen jobbar vi på Provins fem med upplevelsebaserade workshops – det vi kallar för organisationslabb – som en del av olika utvecklingsprocesser.

Våra organisationslabb Se Sammanhangen och När kulturer möts är effektiva sätt att skapa goda förutsättningar för verklig förändring. Deltagarna får egna, starka upplevelser av de utmaningar och möjligheter som finns inbyggda i organisatoriska system och förståelse för hur det går att stärka organisationens förmåga att fungera som helhet.

Organisationslabb_AMF

 

 

Se Sammanhangen

Se Sammanhangen skapar förståelse för organisationen som helhet. I labbet iscensätter vi en organisation och dess möte med kunderna för att få syn på och förstå mer av organisationens olika delar och hur de samverkar som helhet. Deltagarna får agera i olika roller/positioner och får på så sätt erfarenhet av specifika utmaningar kopplade till positionen. Vi “stannar tiden” för att utforska och dra lärdomar av det som sker. Deltagarna får dela erfarenheter och insikter om organisationens förutsättningar, utmaningar och möjligheter för att uppfylla sitt uppdrag.

Vilket värde skapar organisationslabbet för din verksamhet?

  • Ett tillfälle att se, undersöka och utforska det organisatoriska system som du till vardags är en del av och kanske tar för givet.
  • Ökad förståelse för hur ansvarstagande, bättre initiativförmåga samt tydligare överenskommelser utvecklar din organisation.
  • Insikter om hur en högpresterande och lärande organisation kan byggas och utvecklas
  • Utvecklad förmåga att skapa starka relationer i alla riktningar i din organisation samt med kunder och andra intressenter utanför organisationen.
  • Möjlighet att upptäcka verkliga orsaker, inte bara symptom, till varför missförstånd och kommunikationsproblem uppstår.

Vi erbjuder konkreta strategier och handlingsalternativ som deltagarna får möjlighet att pröva och utvärdera direkt i labbet. Se Sammanhangen visar vad som verkligen krävs för att leda och verka i en lärande organisation.

Provins fem kan genomföra Se Sammanhangen internt i din organisation. Kontakta oss för mer information.

När kulturer möts

När kulturer möts syftar till att öka förståelsen för vad som riskerar att hända vid organisationsförändringar när olika verksamheter ska slås samman. Organisationslabbet visar hur det går att hitta strategier för att bygga mer robusta och hållbara organisationer vid förändringar.

Under organisationslabbet undersöker vi mötet mellan olika organisationskulturer och hur vi som människor påverkas av att tillhöra en kultur som möter en annan. Varje organisation har sina värderingar och regler, styrkor och svagheter som vuxit fram under lång tid. Ledningen behöver visa vägen till en gemensam, starkare kultur där styrkorna hos de båda ingående kulturerna tas till vara.

Deltagarna upplever ett verkligt möte mellan olika kulturer
Genom att iscensätta ett verkligt möte mellan två olika kulturer, får deltagarna personliga och genuina upplevelser av vad ett sådant möte kan innebära för dem själva och andra. Utifrån dessa upplevelser skapar deltagarna tillsammans gemensamma insikter och får syn på utmaningar och möjligheter i den process som sker när organisationer slås samman.

Provins fem tillhandahåller konkreta metoder som gör det möjligt att förstärka en ny organisation med det bästa från de sammanslagna kulturerna.

Vill du genomföra organisationslabbet internt i din organisation? Kontakta oss för mer information.
Nästa stegLadda ner whitepaper: ATT SKAPA RESULTAT GENOM PARTNERSKAP

Få fatt i verktygen som skapar hållbara relationer, baserade på ömsesidig tillit.

Ladda ner whitepaper »

Bli kontaktad