Gemensam förändringskraft hos 100 medarbetare och ledare på Chalmers

Med en tydlig strategi genomför Chalmers serviceavdelning ett omfattande förändringsarbete mot ökad kundorientering. Trygga ledare och delaktiga medarbetare driver igenom förändringen med stöd från Provins fem.

Serviceavdelningen på Chalmers tekniska högskola är en egen resultatenhet som tillhandahåller tjänster inom t.ex. lokalvård, vaktmästeri, av-service, posthantering, tryckeri, växel och reception – till högskolan och till externa verksamheter i närområdet.

Under 2012 fattade Chalmers beslut om huruvida serviceavdelningen borde outsourcas. Utredningen landade i att serviceavdelningen ska fortsätta drivas i egen regi men att organisationen ska genomgå betydande förändringar för att bli mer kundorienterad.

Chalmers-4483Vid den här tiden kom Eva-Karin Olsson in som ny avdelningschef med en tydlig vision och plan för hur förändringsarbetet skulle gå till.

Jag har en klar bild av hur organisation ska se ut 2015, där de viktigaste delarna i visionen är nöjda medarbetare, nöjda kunder, en ekonomi i balans och effektiva processer. Trygga ledare och delaktiga medarbetare är en förutsättning för att förverkliga visionen, berättar Eva-Karin Olsson, avdelningschef på Chalmers tekniska högskola.

Eva-Karin valde att involvera Provins fem som partner för att omsätta strategin i praktiken. – Jag tycker väldigt mycket om Provins fems nyfikna och undersökande förhållningssätt. Det skulle jag vilja ha mer av i vår egen organisation. De har också en uppriktighet som jag uppskattar. När Provins fem säger att de skräddarsyr en lösning, så gör de verkligen det.

chalmer-textbild-2Förändringsarbetet pågår under en treårsperiod och har två parallella huvudspår – dels att utveckla ledarskapet på alla nivåer, dels att involvera medarbetarna för att få med hela organisationen. Eva-Karin Olsson leder processen med Provins fem vid sin sida.

Utvecklingsinsatsen tar sitt avstamp i den övergripande ledningsgruppen där samtliga enhetschefer ingår. Som grund i utvecklingen deltar cheferna i Provins fems program Klart Ledarskap. Vid två tillfällen per år jobbar sedan ledningsgruppen tillsammans med Provins fem kring de mest angelägna strategiska frågorna. Fokusområden i arbetet är bland annat att klargöra ledningsgruppens uppdrag, handleda varandra vid utmanande frågor, ge uppskattande feedback, utvecklas på ett personligt plan och att bemästra hela utvecklingsprocessen.

Eva-Karin tror att utvecklingsarbetet kommer att få stora effekter i ledningsgruppen.
Vi kommer att skapa trygga ledare som ligger steget före och som kan sätta sig in i hur våra medarbetare tänker. Redan nu märker vi av effekterna. Vi börjar prata samma språk och har ett mer öppet och generöst förhållningssätt gentemot varandra.

Parallellt stöttas enhetschefer och gruppledare på avdelningarna för lokalvård och vaktmästeri av Provins fem genom individuell coachning och grupputveckling. Centrala delar i utvecklingen är att flytta fokus från detaljerna till helheten i ledarskapet, samt att stärka samverkan inom de båda grupperna.

Lokalvårdsavdelningens utvecklingsarbete utmynnade i en dag där gruppledarna fick leda ett direkt möte mellan medarbetarna och kunderna.

Jag uppskattar verkligen att Provins fem jobbar så mycket med förändring i skarpt läge. Det gör att vi kan bygga in lärtillfällen i vår vardag. Lokalvårdsgruppen är en ganska stor grupp med cirka sjuttio medarbetare. Det var en stor glädje att se hur våra gruppledare agerade tillsammans med Provins fem för att få dagen att flyta på. De var enormt trygga i sitt ledarskap, säger Eva-Karin.

Stina Martvall, kundansvarig på Provins fem har följt förändringsarbetet från starten.
– Eva-Karin och hennes kollegor har en tydlig idé om vad de vill göra. De tar utvecklingsarbetet vidare i vardagen, även när vi på Provins fem inte är på plats, och gör stora framsteg. Det är otroligt spännande att få vara en del av deras utveckling.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss på Provins fem, telefon 08-441 04 00.

Fler referenser