Modiga ledare gör verklighet av stadens vision

Kommuners komplexa uppdrag kräver ökat samarbete inom organisationen menar kommundirektör Pär Eriksson. Ledarna behöver ha större fokus på kundnytta, flexibilitet, affärsmässighet och resultat. För att nå dit satsade Eskilstunas kommunkoncern på ett utvecklingsprogram för samtliga chefer och ledare. Programmet fick namnet Modigt Ledarskap.

Provins fem har sedan 2009 varit Eskilstuna kommuns strategiska partner i arbetet med att utveckla kommunen från en förvaltande organisation till en modern kunskapsorganisation. Utveckling av ledarskapet har varit en viktig strategi för att lyckas.

Programmet Modigt Ledarskap, som tagits fram och genomförts i samarbete med Provins fem, ger förutsättningar för ledare i verksamheten att vara modiga, kreativa och trygga chefer i förändringsarbetet.

Programmet skapar en gemensam syn på ledarskap och ger ledarna tillgång till handfasta verktyg som bidrar till att arbeta och tänka i nya banor samt att skapa tydligare uppdrag och klara överenskommelser.

– Syftet med programmet är att skapa mervärde för brukare, kunder och medborgare. Programmet stärker samarbetet mellan våra förvaltningar och bolag och ger oss en gemensam bild av hur Eskilstuna ska utvecklas på bästa sätt berättar kommundirektör Pär Eriksson.

Satsningen påbörjades hösten 2010 då de tolv förvaltnings- och bolagsledningsgrupperna i kommunkoncernen gick utvecklingsprogrammet. Under 2011 deltog övriga chefer och nyckelpersoner. Utvecklingsinsatsens tre fokus var det individuella ledarskapet, ledningsgruppen som effektivt team samt att leda förändring i den egna verksamheten.

Programmet utgick ifrån deltagarnas egen verklighet och de utmaningar de möter i sin vardag. Mellan utbildningsblocken tillämpades färdigheter och arbetssätt i den egna verksamheten.

Tack vare det verksamhetsnära arbetssättet och fokus på förändringsarbete initierades 400 lokala förändringsinitiativ. Exempel är sammanslagning av två arbetslag, utveckling och implementering av arbetet med elevhälsan enligt ny skollag, att skapa en väl fungerande administration, att starta upp en restaurang, ny organisation på en förskola samt att utveckla mottagandefunktionen inom socialkontoret.

– I utvärderingarna har deltagarna lyft fram den praktiska nytta programmet gett dem både individuellt och i ledningsgruppen. Innehållet har upplevts som handfast och konkret, säger Calle Karnerud som tillsammans med Stina Martvall varit kundansvariga på Provins fem.

Deltagarna var mycket positiva till att insatsen var koncernövergripande och vittnar om att utbildningen medfört att nya kontakter knutits. Det unika greppet att samla flera ledningsgrupper i samma programgrupp och det utbyte som det gav har lyfts fram som en särskild framgångsfaktor. Ledningsgrupperna fick tillgång till ny kunskap, nya perspektiv och angreppssätt som hjälpt dem vidare med prioriterande frågor.

Eskilstuna kommun har därefter gjort en satsning för alla 8 500 medarbetare i koncernen som genomfördes 2013-2014. Utvecklingsinsatsen kallas Modigt Medarbetarskap. Verktyg och förhållningssätt från Modigt Ledarskap återkom i Modigt Medarbetarskap vilket också var inriktat på bemötandet av kunder och brukare.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss på Provins fem, telefon 08-441 04 00.

Fler referenser