Strängnäs kommun rustar
inför framtiden

Hur kan 2000 medarbetare och chefer som jobbar inom olika områden gå åt samma håll? Den frågan har Strängnäs kommun tagit sig an när de sjösätter den största utvecklingsinsatsen i kommunens historia.

Strängnäs kommun, liksom många svenska kommuner, står inför stora utmaningar när det gäller att möta medborgarnas och brukarnas växande krav på stöd och service. Inte minst i och med ökningen av andelen äldre.

För att ta sig an de nya förutsättningarna, har Strängnäs kommun inlett ett långsiktigt förbättringsarbete som omfattar hela organisationen. Utvecklingsinsatsen sker med utgångspunkt i den fastlagda verksamhetsstrategin Brobygget.

Strangnas_LasseLasse Nykvist är ledningsstrateg och chef för Utvecklingsavdelningen i Strängnäs kommun. Hans uppdrag är att vara ett strategiskt stöd i implementeringen av verksamhetsstrategin med Lean-filosofin som inramning. 

Lasse beskriver de strategiska vägvalen i arbetet. – För att lyckas med genomförandet, behöver vi utveckla organisationen genom att satsa på ledningsgrupperna med utgångspunkt från Lean-filosofin och vår värdegrund. Det är förutsättningar för att vi ska kunna leverera större och bättre resultat över tid.

Som externt stöd, är Provins fem strategisk partner för att utveckla chefer och ledningsgrupper på olika nivåer i organisationen inom förändringsledning.

Vi vill stärka vår förändringsledning och skapa ledare som har kapaciteten att driva ett kommunövergripande förändringsarbete, där är Provins fem väldigt skickliga. De har också visat ett stort intresse och nyfikenhet för vårt övergripande tänk kring verksamhetsstrategin. Provins fems helhetstänk värderar jag högt, berättar Lasse. 

Samarbetet med Provins fem har hittills genomförts i två faser. I den första fasen har cirka 100 chefer inom kommunen gått ledarutvecklingsprogrammet Klart Ledarskap med syfte att stärka relationerna mellan individer och skapa en gemensam utgångspunkt i ledarskapet. Under fyra dagar har deltagarna fått träna och utveckla sina färdigheter och förhållningssätt.

Lasse berättar entusiastiskt om mottagandet i organisationen.

Klart Ledarskap har varit väldigt uppskattat bland våra chefer. Genom konkreta hjälpmedel har de fått ökad trygghet i sitt ledarskap. Det är en oerhört viktig effekt för vårt förändringsarbete.

Den andra fasen har omfattat utvecklingsinsatser för att stärka chefers förmåga att skapa resultat tillsammans och driva utveckling. Det handlar om att i högre grad identifiera sig som ledningsgrupper och tillsammans arbeta mer utifrån ett helhetsperspektiv på verksamheten. Dessa insatser har hittills genomförts i kommunens övergripande ledningsgrupp, samt i ledningsgrupper inom Socialkontoret och Skolkontoret.

Lasse ingår själv i kommunens övergripande ledningsgrupp och ger sin syn på förändringarna. – Med stöd av Provins fem har vi gjort stora framsteg, både i att effektivisera våra ledningsgruppsmöten och att effektivisera vår kommunikation med cheferna i hela organisationen.

Vid fem till sex tillfällen per år samlar vi alla chefer i Strängnäs kommun. Med hjälp av nya angreppssätt, bland annat med stöd från Provins fem, har vi utvecklat träffarna från att ha varit rena informationsträffar till att vara dynamiska möten där vi skapar nya kontaktytor, flyttar kunskap mellan olika delar av organisationen och har ett lärande utvecklingsarbete, fortsätter Lasse.

Torbjörn Svensson är kundansvarig för Strängnäs kommun. Han är en av sex organisationskonsulter från Provins fem som har varit involverade i utvecklingsinsatsen.

Strangnas-undersida

Bild: Dagligt förbättringsarbete i ett av kommunens storkök.

– Strängnäs kommun är ett föredöme som visar hur det går att förbereda sig inför kommande utmaningar och hålla ett stort utvecklingsarbete levande över tid. De är fantastiskt duktiga på att mäta och följa upp framstegen de gör, berättar Torbjörn.

Lasse avrundar genom att blicka framåt. – Vår ambition är att våra chefer ska kliva fram och känna trygghet i att driva det här förändringsarbetet. Vi är på helt rätt väg och nu lägger vi grunden för att ta gemensamma fortsatta kliv i vårt utvecklingsarbete. Den satsning vi står inför idag, är att säkerställa att de politiska målen förverkligas av våra medarbetare ute i organisationen. 

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss på Provins fem, telefon 08-441 04 00.

Fler referenser